Jakub Doležil

David Doležil

David Doležil I.Dan Taekwon-Do KANGSONG

Jakub Čihánek

Jakub Čihánek
Jakub Čihánek I.Dan Taekwon-Do KANGSONG

Tobiáš Čihánek

Tobiáš Čihánek
Tobiáš Čihánek I.Dan Taekwon-Do KANGSONG